Một công nghệ an toàn mở rộng cho hệ thống DNS
Hỗ trợ DNS chống lại các nguy cơ giả mạo làm sai lệch nguồn dữ liệu
Cung cấp cơ chế xác thực đảm bảo cho sự toàn vẹn cho từng zone dữ liệu