Edit

Tên miền Việt Nam

Lệ phí đăng ký(1)

(KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT)

PHÍ DUY TRÌ (2)

(KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT)

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ TÊN MIỀN NĂM ĐẦU (3)

(CHƯA BAO GỒM 10% VAT)

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ TÊN MIỀN NĂM TIẾP THEO (4)

(CHƯA BAO GỒM 10% VAT)

ĐĂNG KÝ

.VN

200.000 đ

350.000đ

200.000đ

100.000đ

.COM.VN
.NET.VN
.BIZ.VN

200.000 đ

250.000đ

200.000đ

100.000đ

Ghi chú: (1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

Tổng tiền năm đầu = (1+2+3)+(3*10%)

Tổng tiền năm tiếp theo = (2+4)+(4*10%)

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

PHÍ KHỞI TẠO

PHÍ ĐĂNG KÝ

PHÍ DUY TRÌ /NĂM

TRANSFER VỀ ATC

ĐĂNG KÝ

.COM

FREE

239.000đ

299.000đ

219.000đ

.NET

FREE

269.000đ

319.000đ

239.000đ

.ORG

FREE

219.000đ

339.000đ

298.000đ

.INFO

FREE

99.000đ

404.000đ

356.000đ